OBIECTIVE C.E.A.C.:

  •  Optimizarea procesului de predare – învăţare prin:

 –        Discuţii la nivel de comisii metodice şi catedre

 –        Elaborare şi aplicare teste iniţiale şi de revenire

 –        Întocmire plan de îmbunătăţire

 –        Abordarea diferenţiată a elevilor

 

  •  Ridicarea nivelului de pregătire a elevilor prin:

 –        Testarea periodică a cunoştinţelor elevilor prin lucrări scrise şi lucrări practice

 

  • Promovarea egalizării şanselor pentru toţi elevii în vederea valorificării propriului potenţial prin:

 –        Asigurarea reproiectării strategiei didactice pentru elevi în funcţie de potenţialul şi nivelul de dezvoltare a lor

 –        Facilitarea demersului în vederea posibilității acordării de burse sociale

 

  • Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale prin:

 –        Consilierea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale

 –        Organizarea unor activități comune elevi din învățământul de masă - elevi din școala specială,

 

  • Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a interesului pentru schimbul de opinii în privinţa utilizării eficiente a diferitelor metode active şi a studiului individual prin:

 –        Perfecţionarea ştiinţifică şi pedagogică a cadrelor didactice care au susţinut examene de grad şi au participat la cursuri de formare continuă organizate de CCD, ISJ şi alte instituţii autorizate

 –        Schimburi de experienţă pentru diseminarea exemplelor de bune practici atât prin intermediul comisiilor metodice, al cercurilor pedagogice dar și a altor activități

 –        Organizarea unor lecţii experimentale bazate pe învăţarea centrată pe elev

 –        Asistarea la ore pentru verificarea aplicării metodelor active de învăţare

 

  • Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu agenţii economici locali prin:

 –        Întâlniri cu agenţi economici

–        Semnare convenţii de colaborare