C.E.A.C. - Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învățămât preuniversitar este o comisie cu caracter permanent și are următoarele atribuții (cf. art.12 din O.U.G. nr.75/12,07,2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr.87/2006, cu modificările ulterioare):

a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de lege;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.